سایت تبلیغاتی -سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

صنعت و بازرگانی ریحانی
صنعت و بازرگانی ریحانی  توزیع کننده ملزومات برق و الکترونیک صنعتی

صنعت و بازرگانی ریحانی  توزیع کننده ملزومات برق و الکترونیک صنعتی     

تلفن : 02136619061 - 02136619059 فکس: 02136615991

مهندس ایمانی 09127104393

صنعت و بازرگانی ریحانی  توزیع کننده محصولات
semikron آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع نیمه هادیها و یکسوکنندههای تک فا

صنعت و بازرگانی ریحانی  توزیع کننده ملزومات برق و الکترونیک صنعتی     

تلفن : 02136619061 - 02136619059 فکس: 02136615991

مهندس ایمانی 09127104393

صنعت و بازرگانی ریحانی  توزیع کننده محصولات
semikron آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع نیمه هادیها و یکسوکنندههای تک فاز و سه فاز اعلام میدارد.

1. ماژول دوبل تریستور مارک  SEMIKRON  آلمان ( skkt 570 A تا skkt 15 A ).

SKKT15/06E - SKKT15/08E - SKKT15/12E - SKKT15/14E - SKKT15/16E

SKKT20/08E - SKKT20/12E - SKKT20/14E - SKKT20/16E

SKKT20B08E - SKKT20B12E - SKKT20B14E - SKKT20B16E

SKKT27/08E - SKKT27/12E - SKKT27/14E - SKKT27/16E

SKKT27B08E - SKKT27B12E - SKKT27B14E - SKKT27B16E

SKKT42/08E - SKKT42/12E - SKKT42/14E - SKKT42/16E - SKKT42/18E

SKKT42B08E - SKKT42B12E - SKKT42B14E - SKKT42B16E - SKKT42B18E

SKKT57/08E - SKKT57/12E - SKKT57/14E -  SKKT57/16E -  SKKT57/18E

SKKT57B08E - SKKT57B12E - SKKT57B14E - SKKT57B16E - SKKT57B18E

SKKT57/20E H4-SKKT57/22E H4

SKKT58/16E

SKKT58B16E

SKKT72/08E - SKKT72/12E - SKKT72/14E - SKKT72/16E - SKKT72/18E

SKKT72B08E - SKKT72B12E - SKKT72B14E - SKKT72B16E - SKKT72B18E

SKKT72/20E H4-SKKT72/22E H4

SKKT92/08E – SKKT92/12E – SKKT92/14E – SKKT92/16E – SKKT92/18E

SKKT92B08E – SKKT92B12E – SKKT92B14E – SKKT92B16E – SKKT92B18E

SKKT106/08E – SKKT106/12E – SKKT106/14E – SKKT106/16E – SKKT106/18E

SKKT106B08E – SKKT106B12E – SKKT106B14E – SKKT106B16E – SKKT106B18E

SKKT107/16E

SKKT107B16E

SKKT122/08E – SKKT122/12E – SKKT122/14E – SKKT122/16E – SKKT122/18E

SKKT122B08E – SKKT122B12E – SKKT122B14E – SKKT122B16E – SKKT122B18E

SKKT132/08E – SKKT132/12E – SKKT132/14E – SKKT132/16E – SKKT132/18E

SKKT132/20E H4-SKKT132/22E H4

SKKT162/08E – SKKT162/12E – SKKT162/14E – SKKT162/16E – SKKT162/18E

SKKT162/20E H4 – SKKT162/22E H4

SKKT172/14E – SKKT172/16E – SKKT172/18E

SKKT250/08E – SKKT250/12E  – SKKT250/16E – SKKT250/18E

SKKT273/12E  – SKKT273/16E – SKKT273/18E

SKKT280/20E H4 – SKKT280/22E H4

SKKT330/08E – SKKT330/12E – SKKT330/16E – SKKT330/18E

SKKT323/12E – SKKT323/16E

SKKT460/16E

SKKT460/22E H4

SKKT570/12E – SKKT570/16E – SKKT570/18E

 

کاربرد : کنترل دور موتور dc ، سافت استاتر Ac ، کنترل نور و دما.


2 . ماژول دوبل دیود مارک  SEMIKRON آلمان ( skkd 700 A تا skkd 15 A).

 

SKKD15/06 – SKKD15/08 – SKKD15/12 – SKKD15/14 – SKKD15/16

SKKD26/12 – SKKD26/14 – SKKD26/16

SKKD46/04 – SKKD46/06 – SKKD46/08 – SKKD46/12 – SKKD46/14 – SKKD46/16 – SKKD46/18

SKKD81/04 – SKKD81/06 – SKKD81/08 – SKKD81/12 – SKKD81/14 – SKKD81/16 – SKKD81/18

SKKD81/20 H4 – SKKD81/22 H4

SKKD100/04 – SKKD100/08 – SKKD100/12 – SKKD100/14 – SKKD100/16 – SKKD100/18

SKKD101/16

SKKD152/16 H1

SKKD162/08 – SKKD162/12 – SKKD162/14 – SKKD162/16 – SKKD162/18

SKKD162/20 H4 – SKKD162/22 H4

SKKD212/12 – SKKD212/18----

SKKD260/08 – SKKD260/12 – SKKD260/16

SKKD260/20 H4 – SKKD260/22 H4

SKKD353/12 - SKKD353/16 – SKKD353/18

SKKD380/08 – SKKD380/12 – SKKD380/16 – SKKD380/18

SKKD380/20 H4 – SKKD380/22 H4

SKKD701/12 – SKKD701/16 – SKKD701/18

SKKD701/22 H4


کاربرد : شارژرهای باطری ، رکتیفایر تک فاز و سه فاز ، پاور ساپلایهای صنعتی.
3. ماژول دیود تریستور مارک  SEMIKRON آلمان ( skkh 570 A تا skkh 15 A ).

 

SKKH15/06E - SKKH15/08E - SKKH15/12E - SKKH15/14E - SKKH15/16E

SKKH20/08E - SKKH20/12E - SKKH20/14E - SKKH20/16E

SKKH27/08E - SKKH27/12E - SKKH27/14E - SKKH27/16E

SKKH42/08E - SKKH42/12E - SKKH42/14E - SKKH42/16E - SKKH42/18E

SKKH57/08E - SKKH57/12E - SKKH57/14E -  SKKH57/16E -  SKKH57/18E

SKKH57/20E H4-SKKH57/22E H4

SKKH58/16E

SKKH72/08E - SKKH72/12E - SKKH72/14E - SKKH72/16E - SKKH72/18E

SKKH72/20E H4-SKKH72/22E H4

SKKH92/08E – SKKH92/12E – SKKH92/14E – SKKH92/16E – SKKH92/18E

SKKH106/08E – SKKH106/12E – SKKH106/14E – SKKH106/16E – SKKH106/18E

SKKH107/16E

SKKH122/08E – SKKH122/12E – SKKH122/14E – SKKH122/16E – SKKH122/18E

SKKH132/08E – SKKH132/12E – SKKH132/14E – SKKH132/16E – SKKH132/18E

SKKH132/20E H4-SKKH132/22E H4

SKKH162/08E – SKKH162/12E – SKKH162/14E – SKKH162/16E – SKKH162/18E

SKKH162/20E H4 – SKKH162/22E H4

SKKH172/14E – SKKH172/16E – SKKH172/18E

SKKH250/08E – SKKH250/12E  – SKKH250/16E – SKKH250/18E

SKKH273/12E  – SKKH273/16E – SKKH273/18E

SKKH280/20E H4 – SKKH280/22E H4

SKKH330/08E – SKKH330/12E – SKKH330/16E – SKKH330/18E

SKKH323/12E – SKKH323/16E

SKKH460/16E

SKKH460/22E H4

SKKH570/12E – SKKH570/16E – SKKH570/18E


کاربرد : کنترل دور موتور ، سافت استارتر ، پل دیود تریستوری.


4. ماژول آی جی بی تی در انواع : تک ، دوبل ، شش تایی ، هفت تایی با پل دیود ,کنترل دار مارک  SEMIKRON آلمان.

SKM145GB066D – SKM195GB066D – SKM300GB066D – SKM400GB066D – SKM600GB066D

SKM200GARL066T – SKM300GARL066T – SKM400GARL066T

SKM150MLI066TAT – SKM200MLI066TAT – SKM300MLI066TAT

SKM75GAL063D – SKM300GAL063D
SKM75GAR063D – SKM300GAR063D

SKM50GB063D – SKM75GB063D – SKM100GB063D – SKM200GB063D – SKM300GB063D

SKM150GAL12V – SKM200GAL12VL2 – SKM400GAL12V – SKM400GAR12V

SKM300GA12V – SKM400GA12V – SKM600GA12V

SKM50GB12V – SKM75GB12V – SKM100GB12V – SKM150GB12V – SKM200GB12V - SKM300GB12V – SKM400GB12V

SKM200GAL12E4 – SKM300GAL12E4 – SKM400GAL12E4

SKM200GAR12E4 – SKM300GAR12E4 – SKM400GAR12E4

SKM300GA12E4 – SKM400GA12E4 – SKM600GA12E4 – SKM900GA12E4

SKM200GB12E4 – SKM300GB12E4 – SKM400GB12E4 – SKM450GB12E4

SKM450GM12E4

SKM50GAL12T4 – SKM100GAL12T4 – SKM150GAL12T4 – SKM200GAL12T4 – SKM300GAL12T4 – SKM400GAL12T4

SKM150GAR12T4 – SKM400GAR12T4

SKM300GA12T4 – SKM400GA12T4 – SKM600GA12T4

SKM50GB12T4 – SKM75GB12T4 – SKM100GB12T4 – SKM100GB12T4G – SKM150GB12T4 – SKM150GB12T4G – SKM200GB12T4 – SKM300GB12T4 – SKM400GB12T4 – SKM450GB12T4

SKM150GM12T4 - SKM150GM12T4G – SKM200GM12T4 – SKM300GM12T4 - SKM1400GM12T4

SKM300GBD12T4

SKM100GAL12F4 – SKM400GAL12F4

موارد مصرف : کنترل دور موتورAc ، ups و دستگاه جوش اینورتری.
5. پل دیود تک فاز و سه فاز مارک  SEMIKRON آلمانA) 25 الی A 250 skb-skd ).

SKB25

SKB26

SKB30

SKB52

SKB60

SKB72

SKD25

SKD30

SKD31

SKD33

SKD51

SKD53

SKD60

SKD62

SKD82

SKD83

SKD100

SKD110

SKD115

SKD145

SKD160

SKD210


6. دیود کابلی مارک  SEMIKRON آلمان  ( skn 320 A تا skn 20 A ).

SKN20

SKN26

SKN45

SKN72

SKN71

SKN100

SKN130                                         

SKN240

SKN320

SKN400

SKR20

SKR26

SKR45

SKR70

SKR71

SKR100

SKR130

SKR240

SKR320
7. تریستور کابلی مارک  SEMIKRON آلمان (300 A skt تا skt 10 A ).

SKT10

SKT16

SKT24

SKT40

SKT50

SKT55

SKT80

SKT100

SKT130

SKT160

SKT250

SKT300
8. تریستور دیسکی مارک  SEMIKRON آلمان ( skt 1200 A تا  A340 skt ).

SKT340

SKT493

SKT551

SKT553

SKT760

SKT1200
9. وریستور مارک  SEMIKRON آلمان ( skvc ).
10. درایور آی جی بی تی مارک  سمیکرون  آلمان ( skhi و skper ). 
11. سوئیچ ( skkq 3000 A تا skkq 560 A ) مارک  SEMIKRON آلمان

SKKQ560

SKKQ800

SKKQ1200

SKKQ1500

SKKQ3000
قابل مصرف در سافت استارتر
Ac.

** آمپرهای ذکر شده دائم کار (
Average current ) میباشد. **

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.

www. DrElc.com

Trade@DrElc.com

آدرس:تهران-لاله زار جنوبی –
پایین تر از کوچه ترابی گودرزی - پاساژ جهان الکتریک پلاک9
تلفن :
02136619061 - 02136619059 فکس: 02136615991

مهندس ایمانی 09127104393
 

 

 

 

 

 

آمار بازدید : ۵۰۶

آگهی خود را ویژه کنید
تماس با فروشنده

۳۶۶۱۹۰۵۹

آدرس : تهران-لاله زار جنوبی –پایین تر از کوچه ترابی گودرزی - پاساژ جهان الکتریک پلاک9

ایمیل : ads@drelc.com

تگ ها :


تلفن : ۰۲۵-۳۶۵۰۵۱۱

تولیدی چادر گوهر

تلفن : ۰۹۱۲۴۲۰۲۸۸۱

خدمات لوکس و  اسپرت ماشین

تلفن : ۰۹۱۲۰۲۳۶۱۴۷

فروش کالاهای آزمایشگاهی و مواد

تلفن : ۰۹۱۲۹۳۷۹۹۱۵

	طرح توجیهی تولید شافت های فول

تلفن : ۳۷۱۳۳۷۸۴-۵

PLC DVP SVدلتا مناسب ترین PLC

تلفن : ۰۹۳۳۷۹۸۴۹۹۸

تور ارزان کیش(سفر سلامت پردیس)

تلفن : ۰۹۱۲۸۹۵۶۱۳۰

شاسی کش

بازدید روز

۱۲۱۰۱

بازدید دیروز

۱۷۳۸۳

بازدید ماه

۴۵۵۲۹

بازدید کل

۱۲۰۲۹۴۲۰۵

افراد آنلاین

۴۶۰

الکسای جهانی:
میزان تغیرات جهانی:
الکسای ایران: