نساجی

نساجی

نساجی

چله پیچی مستقیم واندویل رضاحاجی

چله پیچی مستقیم واندویل رضاحاجی

چله پیچی مستقیم رضاحاجی با سابقه 12 ساله، تولیدکنن

۰۳۱۵۴۷۵۰۱۷۱

بازدید روز

۹۳۵۰

بازدید دیروز

۱۰۱۹۷

بازدید ماه

۳۸۵۳۷

بازدید کل

۱۱۵۸۰۷۴۰۷

افراد آنلاین

۶۶۷

الکسای جهانی: ۸۲۹۵۴۵
میزان تغیرات جهانی: +۷۵۶۶
الکسای ایران: ۲۷۰۳۵