سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

- <بسمه تعالی> کارن پویا نوآور 1, آب اکسیژنه مرک آلمان 2/5 لیتری 108597 2, آب کروماتوگرافی 2,5 لیتری 115333 مرک آلمان 3, آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی لیتری 103428 مرک آلمان 4, آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان 5, آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان 6, آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمی 822289 7, آلفا نفتیل امین مرک آلمان100 گرمی822291 8,

کارن پویا نوآور 1. آب اکسیژنه مرک آلمان 2/5 لیتری 108597 2. آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115333 مرک آلمان 3. آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی لیتری 103428 مرک آلمان 4. آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان 5. آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان 6. آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمی 822289 7. آلفا نفتیل امین مرک آلمان100 گرمی822291 8. آلومینیوم 10156 مرک آلمان 250 گرمی 9. آلومینیوم بوتیلات 820054 مرک آلمان 100 گرمی 10. آلومینیوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کیلویی101102 11. آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان1 کیلویی 101086 12. آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان 13. آمونیاک 25% مرک آلمان2،5 لیتری105422 14. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان1 کیلویی101042 15. آمونیوم استات مرک آلمان1 کیلویی101115 16. دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190 مرک آلمان 17. آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان1 کیلویی103791 18. آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 103776 19. آمونیوم سولفات مرک آلمان1 کیلویی101216 20. آمونیوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمی 21. آمونیوم فلوراید

ورود اعضا
برای مثال : xyz@yahoo.com
رمز عبور شما باید شامل حروف و اعداد باشد
ثبت نام رایگان فراموشی رمز عبور
مواد آزمایشگاهی شیمیایی و صنعتی مرک

مواد آزمایشگاهی شیمیایی و صنعتی مرک

مواد آزمایشگاهی شیمیایی و صنعتی مرک
کاگر شمالی

karen_noavar@yahoo.com
۵۰۲۸

توضیحات
کارن پویا نوآور 1. آب اکسیژنه مرک آلمان 2/5 لیتری 108597 2. آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115333 مرک آلمان 3. آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی لیتری 103428 مرک آلمان 4. آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان 5. آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان 6. آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمی 822289 7. آلفا نفتیل امین مرک آلمان100 گرمی822291 8. آلومینیوم 10156 مرک آلمان 250 گرمی 9. آلومینیوم بوتیلات 820054 مرک آلمان 100 گرمی 10. آلومینیوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کیلویی101102 11. آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان1 کیلویی 101086 12. آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان 13. آمونیاک 25% مرک آلمان2،5 لیتری105422 14. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان1 کیلویی101042 15. آمونیوم استات مرک آلمان1 کیلویی101115 16. دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190 مرک آلمان 17. آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان1 کیلویی103791 18. آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 103776 19. آمونیوم سولفات مرک آلمان1 کیلویی101216 20. آمونیوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمی 21. آمونیوم فلوراید 101164 مرک آلمان 1 کیلویی 22. آمونیوم بی کربنات 101131 5 کیلویی مرک آلمان 23. آمونیوم کلراید مرک آلمان1 کیلویی 100924 24. آمونیوم مونو وانادات مرک آلمان100 گرمی 101226 25. آمونیوم سریم نیترات 102276 بسته 100گرمی مرک آلمان 26. آمونیوم نیترات مرک آلمان1 کیلویی101188 27. آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101181 28. دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206 29. آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124 30. آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان 31. آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی 32. آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279 33. آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256 34. آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان 35. آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860 36. آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965 37. آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین 38. آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883 39. اتانول مرک آلمان 2.5 لیتری 100986 40. اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری 41. اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان 42. اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864 43. اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949 44.تری اتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874 45. اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014 46. استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685 47. استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023 48. استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028 49. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013 50. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100014 52. استرانسیوم کربنات 500 گرمی مرک المان 53. اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی 54. اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی 55. اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری 56. اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان 2.5 لیتری 100056 57. اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471 58. اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126 59. اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492 60. اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817 61. اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288 62. اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی 63. اسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136 64. اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165 65. اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802 66. اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان 1 لیتری 822336 67. اسید پیکریک هلندی 500 گرمی 68. اسید سولفوریک مرک آلمان 2،5 لیتری100731 69. اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731 70. اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691 71. اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی 72. اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی 73. اسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631 74. اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244 75. اسید فسفریک مرک آلمان 2،5 لیتری100563 76. اسید فلوریدریک مرک آلمان 2،5 لیتری100337 77. اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264 78. اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویس 79. اسید فیتیک 25 گرمی زیگما آمریکا 80. اسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291 81. اسید گلی اگزالات 25 گرمی مرک آلمان 82. اسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366 83. اسیدهیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان 2،5 لیتری100314 84. اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2،5 لیتری100519 85. اسید نیتریک 65% مرک آلمان 2،5 لیتری 100456 86. اسید نیتریک 100% دود زا مرک آلمان 1 لیتری 100450 87. اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر 800181 بسته 1 لیتری 88. اسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546 89. اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380 740.000ریال 90. اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400 91. اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان 92. اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی ساخت BDH انگلستان 93. استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679 94. استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343 95. اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170 96. اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی 97. اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761 98. اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان 99. ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839 100. ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434 101. ال آلانین 25 گرمی سیگما آمریکا 102. ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542 103. ال آرابینوز 25 گرمی مرک المان 104. ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی 105. اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133 106. اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی 107. ارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلمان 108. اکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830 109. ان آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری 807500 110. انتلان مرک آلمان500 میلی 111. ان پنتان مرک آلمان 1 لیتری 107176 112. ان هپتان مرک آلمان 1 لیتری 104365 113. ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291 114. ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368 115. آنتراسین مرک آلمان 100گرمی 820109 116. اوره مرک آلمان 1 کیلویی 818710 117. اورنج جی مرک آلمان 25 گرمی 115925 118. اورتو فنانترولین 10 گرمی مرک آلمان 107225 119. ائوزین بلو مرک آلمان 100 گرمی 115934 120. ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان 2،5 لیتری106146 121. ایزو آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری822255 122. ایزو بوتانل مرک آلمان 1 لیتری 100985 123. ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری مرک آلمان 822102 124. ایزو پنتیل الکل 1 لیتری مرک آلمان 125. ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281 126. ایندول استیک اسید مرک آلمان 10 گرمی 100353 127. ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان 5 گرمی100354 128. ایندیوم 100 گرمی 112196مرک آلمان 129. ایندیم کلراید 10 گرمی آلفا آمریکا 130. ایریدیوم کلراید 50 گرمی مرک المان 131. اورسینول 5 گرمی مرک آلمان 132. اورتو تولوئیدین 2.5 لیتری آرت 808312 مرک آلمان 133. باریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717 134. باریم پراکساید 1 کیلویی 101740 مرک آلمان 135. باریم استات مرک آلمان 1 کیلویی 101704 136. باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمی 137. باریم سولفات مرک آلمان 5 کیلویی101750 138. بافر PH1 مرک آلمان1 لیتری 109432 139. بافر PH10 مرک آلمان1 لیتری 109409 140. برم مرک آلمان 250 میلی لیتری820171 141. برومو تیمول بلو مرک آلمان 25 گرمی103026 142. بروسین سولفات مرک المان 25گرمی 143. برموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمی 108122 144. برموکروزول گرین مرک آلمان 25 گرمی108121 145. برومو کروزول رد 5 گرمی مرک آلمان 146. بنزوئیل پر اکساید مرک آلمان250 گرمی801641 147. بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمان 148. بنزیل الکل 2.5 لیتری مرک آلمان 149. برومید پتاسیم مرک آلمان 1 کیلویی104900 150. برومو بنزن 250 میلی لیتری مرک المان 151. دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738 مرک آلمان 152. 1بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100988 153. 2 بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 109630 154. بوتیل استات مرک آلمان 1 لیتری 101974 155. بوتیل الکل 2.5 لیتری مرک آلمان 156. بورسین مرک آلمان 50گرمی 157. بنزآلدئید مرک آلمان 2،5 لیتری 801756 158. بنزن مرک آلمان 2،5 لیتری 101782 159. بنزوفنون مرک آلمان 250 گرمی 801801 160. بنزیل کلراید 1 لیتری مرک آلمان 801809 161. بتا نفتول مرک آلمان 1 کیلویی 822290 162. بی فنیل امید مرک آلمان 1 کیلویی820528 163. بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک آلمان 164. تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری آلمان 800658 165. تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان100 گرمی 818858 166. تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان 25 گرمی 118312 167. تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162 مرک آلمان 168. تتراکلرید کربن مرک آلمان 2،5 لیتری 169. تترا متیل بنزیدین مرک آلمان 1 لیتری108622 170. تترا فلورو بوریک اسید آلفایزر آمریکا بسته 100 گرمی 171. تترا هیدروفوران مرک آلمان 2،5 لیتری108114 172. ترایتون X100 مرک آلمان 1 لیتری108603 173. تریس مرک آلمان 100گرمی 108219 174. تری کلرو استیک اسید مرک آلمان 1 کیلویی 100810 175. تری فنیل تترازولیوم کلراید مرک آلمان 10 گرمی 108380 176. تری اتانول آمین 2.5 لیتری با خلوص 99.9% مرک المان 177. تری اتیل آمین 1 لیتری مرک آلمان 178. تریپان بلو 5 گرمی زیگما آمریکا 179. تریپسین 1 کیلویی 108367 مرک آلمان 180. تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164 181. تولوئن مرک آلمان 2،5 لیتری 108323 182. تویین 20 مرک آلمان 1 لیتری 817072 183. تویین 80 مرک آلمان 1 لیتری 822187 184. تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی مرک المان 185. تیتانیوم پودر 250 گرمی 112373 مرک آلمان 186. تیتانیوم دی اکساید مرک آلمان ا کیلویی 187. تیتانیوم ایزو پروپواکساید 250 میلی لیتری زیگما آمریکا 188. تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری مرک آلمان 189. تیترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884 190. تیترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887 191. تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان آمپول109956 192. تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان آمپول109959 193. تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال مرک آلمان 1 لیتری 194. تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آلمان آمپول 109970 195. تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109973 196. تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109990 197. تیترازول ید 1،. نرمال مرک آلمان آمپول109910 198. تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109992 199. تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109950 200. تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال مرک آلمان آمپولی 201. تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109935 202. تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال مرک آلمان 203. تترا کلرو اوریک اسید سه آبه مرک آلمان 101582 بسته 1 گرمی 204. تترا بوتیل تیتانات 250 میلی لیتری مرک المان 205. تمد 250 میلی لیتری مرک آلمان 206. تنگستن 100 گرمی 112406 مرک آلمان 207. تیو سیانات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101212 208. تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک آلمان 209. تیمول بلو 25 گرمی مرک آلمان 210. تیو استامید 250 گرمی مرک آلمان 211. تیوسیانات جیوه مرک آلمان 25 گرمی 104484 212. تیومرسال مرک آلمان 100 گرمی 817043 213. تیونیل کلراید 1 لیتری مرک المان 214. پارا تولوئیدین 808315 بسته 250 گرمی مرک آلمان 215. پارافین مرک آلمان 2،5 لیتری 107160 216. پارانیتروآنیلین مرک آلمان 250گرمی 822292 217. پالادیوم کلراید 807110 مرک آلمان 1 گرمی 218. پالادیوم نیترات 1 گرمی 814573 مرک آلمان 219. پیریدین مرک آلمان 2،5 لیتری 107462 مرک المان 220. پیرازین 100 گرمی 807064 مرک آلمان 221. پنتا اکسید فسفر مرک آلمان 1 کیلویی 100540 222. پتاسیم هیدرواکساید مرک آلمان 1 کیلویی 105033 223. پترولیوم بنزن مرک آلمان 5 لیتری 100909 224. 1 پروپانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100996 225. 2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) مرک آلمان 2،5 لیتری 100995 226. پپتون 500 گرمی مرک آلمان 227. پتاسیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 104862 228. پتاسیم کرومات مرک آلمان 104952 250گرمی 229. پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی مرک آلمان 108092 230. پتاسیم پرمنگنات شارلو اسپانیا 1 کیلویی 231. پتاسیم پرمنگنات pa مرک آلمان 250 گرمی 105082 232. پتاسیم پریدات 100 گرمی مرک آلمان 233. پتاسیم تیوسیانات مرک آلمان 1 کیلویی 105125 234. پتاسیم سیترات مرک آلمان 5 کیلویی 104956 235. پتاسیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105090 236. پتاسیم کلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104936 237. پتاسیم کلراید محلول 3 مولار مرک آلمان 104817 250 میلی لیتر 238. پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) مرک آلمان 100گرمی 104982 239. دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه مرک آلمان 1 کیلویی 105099 240. پتاسیم اگزالات هیدرات مرک آلمان 1 کیلویی 105072 241. پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1کیلویی 104873 242. پتاسیم کربنات مرک آلمان 1کیلویی 104924 243. پتاسیم سولفات مرک آلمان 1کیلویی 105151 244. پتاسیم سیانید مرک آلمان 104967 بسته 250 گرمی 245. پتاسیم نیترات مرک آلمان 1کیلویی 105061 246. پتاسیم نیتریت 250گرمی مرک آلمان 105067 247. پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک آلمان 1 کیلویی 104971 248. پتاسیم هیدروژن فتالات مرک آلمان 250 گرمی 104874 249. پتاسیم هیدروژن کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 104852 250. پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک آلمان 251. پتاسیم یدات مرک آلمان 500 گرمی 105050 252. پتاسیم یدید مرک آلمان 250گرمی105043 253. پروتئیناز K 100 میلی گرمی مرک المان 254. پلی اتیلن گلایکول 6000 مرک المان 1 کیلویی 807491 255. پروپیلن گلیکول مرک آلمان 2.5 لیتری 107478 256. پروپیلن اکساید 1 لیتری مرک آلمان 807027 257. پودر مس مرک آلمان 250 گرمی 102703 258. جیوه نیترات مرک آلمان 250 گرمی 104437 259. دی اتیل اتر مرک آلمان 5 لیتری 100926 260. دی اتیل امین مرک آلمان 1 لیتری 803010 261. دی اتانل امین مرک آلمان 1 لیتری 803116 262. دی استیل منوکسیم مرک آلمان 100 گرمی 102918 263. 1و4 دی اکسان مرک آلمان 1 لیتری 103115 264. دی اکسید سلنیوم مرک آلمان 50 گرمی 800653 265. دی کرومات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101149 266. دی کلرومتان مرک آلمان 2،5 لیتری 106050 267. دی مدیوم بروماید شارلو اسپانیا 1 گرمی 112130 268. دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115 مرک آلمان 269. دی متیل سولفواکساید مرک آلمان 1 لیتری 116743 270. دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان 100 میلی لیتری 271. دی متیل فرمامید مرک آلمان 2،5 لیتری 103053 272. دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408 مرک آلمان 273. دی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک آلمان 274. دی متیل گلی اکسیم مرک آلمان 100 گرم 103062 275. دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی مرک آلمان 276. دی سولفین بلو مرک آلمان 25 گرمی 112144 277. دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 5 کیلویی 106573 278. دی سیکلو سرین بسته 100 میلی گرمی سیگما آمریکا 279. دی فنیل آمین 820528 100 گرمی مرک آلمان 280. رایت مرک آلمان 25 گرمی 109278 281. روغن صدر مرک آلمان 500 میلی 106965 282. روغن امرسیون مرک آلمان100 میلی 283. روغن سیلیکون مرک آلمان 100 میلی 109762 284. روی سولفات مرک آلمان1 کیلو 108883 285. روی 108789 مرک آلمان 1 کیلویی 286. روی نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 108833 287. روی یدید 108828 مرک آلمان بسته 25 گرمی 288. رزورسینول مرک آلمان 100 گرم 107593 289. زایلن سیانول مرک آلمان 5 گرمی 110590 290. زیر کونیوم دی اکساید اکروس آمریکا 250 گرمی 291. ژلاتین مرک آلمان 1 کیلویی 104078 292. ساکاروز مرک آلمان 1 کیلویی 107687 293. سافرانین مرک آلمان 25 گرمی 294. ستاولن مرک آلمان 100 گرمی 295. ستیل الکل مرک آلمان 1 کیلویی 818704 296. سدیم ازاید مرک آلمان 100 گرمی 106688 297. سدیم استات مرک آلمان 1 کیلویی 106267 298. سدیم ارسنیت مرک آلمان 1 لیتر 106277 299. سدیم پتاسیم تارتارات مرک آلمان 1کیلویی 108087 300. سدیم برماید مرک آلمان 1 کیلویی 106360 301. سدیم بوروهیدرید مرک آلمان 100 گرم 818823 302. سدیم بی کربنات مرک آلمان 500گرمی 106323 303. سدیم سولفید اکروس آمریکا 1 کیلویی 304. سدیم بنزوات مرک آلمان 25 کیلویی 106290 305. سدیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 106336 306. سدیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 106609 307. سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک آلمان 308. سدیم تترابورات 10 ابه مرک آلمان 1 کیلویی 106303 309. سدیم پراکسید مرک آلمان 100 گرمی 106563 310. سدیم تیو سولفات مرک آلمان 2،5 کیلویی 106512 311. سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105553 312. سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105554 313. سیلیسیوم 50 گرمی مرک المان 314. سدیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106345 315. سدیم دی تیونیت 500 گرمی مرک آلمان 316. دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106574 317. سدیم دودسیل سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 817034 318. سدیم دودسیل بنزن سولفونات 1 کیلویی ساخت هند 319. سدیم سولفات 10 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 822286 320. سدیم سولفیت مرک آلمان 1 کیلویی 106652 321. سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری مرک آلمان 106522 322. دی سدیم ساکسینات 100 گرمی مرک آلمان 820151 323. تری سدیم سیترات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106448 324. تری سدیم فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106577 325. دی سدیم اگزالات مرک آلمان 1 کیلویی 106557 326. سدیم فلوراید 500 گرمی هندی 588.000ریال 327. سدیم کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 106398 328. سدیم کلراید (نمک طعام ) مرک آلمان 1 کیلویی 106404 329. سدیم متا پریدات مرک آلمان 50 گرمی 106597 330. سدیم مولیبدات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106524 331. سدیم نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106535 332. سدیم نیتریت مرک آلمان 1 کیلویی 106544 333. سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی مرک آلمان 1 کیلویی 106482 334. سرب استات مرک آلمان 1 کیلویی 107372 335. سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 107365 مرک آلمان 500 گرمی 336. سدیم یدید مرک آلمان 250 گرمی 106523 337. سرب نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 107397 338. سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلویی 339. سریم فلوراید 100 گرمی سروا آمریکا 340. سزیم کربنات 25 گرمی سروا آمریکا 341. سولفولان مرک آلمان250 میلی لیتری 807993 342. سیلور (نقره)نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101510 343. سیلور (نقره ) نیترات اپلیکم آلمان 100 گرمی 344. سیلور (نقره)سولفات مرک آلمان 100 گرمی 101534 345. سیلور نیترات (نیترات نقره) 50گرمی ساخت آکروس آمریکا 346. سیکلو هگزانون مرک آلمان 2.5 لیتری 102888 347. سیکلو هگزامید 5 گرمی زیگما آمریکا 348. سیلیکاژل مرک آلمان 1 کیلویی 101925 349. سیلیسیم کربیدن500 گرمی 350. سودان بلک بی 25 گرمی مرک المان 351. فنل 1 کیلویی مرک آلمان 352. فایکول 5 گرمی زیگما آمریکا 353. فرمالین مرک آلمان 2،5 لیتری 104002 354. فرمامید 1 لیتری 104008 مرک آلمان 355. فروکتوز 1 کیلویی مرک آلمان 356. فروسن 50 گرمی مرک آلمان 803978 357. فلوکسین B مرک آلمان 10 گرمی 358. 1و10 فنانترولین مرک آلمان 25 گرمی 841491 359. اورتو فنانترولین کلراید 107223 10 گرمی مرک آلمان 360. فنل مرک آلمان 1 کیلو 100206 361. فنل فتالین مرک آلمان 100 گرمی 107233 362. فنیل آنالین مرک آلمان 25 گرمی 107256 363. فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی مرک المان 364. فوشین بازیک مرک آلمان 25گرمی 115937 365. فوشین اسیدی مرک آلمان 25 گرمی 105231 366. فورفورال مرک آلمان 1 لیتری 804012 367. قلع پودر 100 گرمی مرک آلمان 368. کادمیوم سولفات مرک آلمان 100 گرمی 102027 369. کادمیوم استات 2 ابه مرک آلمان 500گرمی 102002 370. کادمیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان 371. کارل فیشر مرک آلمان 1 لیتری 188005 372. کاربازول 250 گرمی 820255 مرک آلمان 373. کبالت II نیترات 6 آبه مرک آلمان 100 گرمی 102536 374. کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) مرک آلمان 100 گرمی 375. کلسیم استات مرک آلمان 1 کیلو 102052 376. کلسیم هیدروژن فسفات 102203 مرک آلمان 500 گرمی 377. کلسیم هیدرواکساید 102047 مرک آلمان 500 گرمی 378. کلسیم اکساید 500 گرمی مرک آلمان 379. کلسیم فلوراید 250 گرمی مرک المان 380. کلرامین T سه آبه 250 گرمی 818705 مرک آلمان 381. کلروفرم مرک آلمان 2،5 لیتری 102445 382. کلروفرم دوتره مرک آلمان 25 میلی لیتری 383. کلسترول مرک آلمان 100گرمی 103672 384. کینولین مرک آلمان 1 لیتری 385. کلرید فریک 6 ابه مرک آلمان 250 گرمی 103943 386. کلرو بنزن مرک آلمان 1 لیتری 387. 2- کلرو بنزوئیل کلراید بسته 250 میلی لیتری 802618 مرک آلمان 388. کلرید استرانسیوم 6 آبه مرک آلمان250 گرمی 107865 389. کلرید آلومینیوم 1 کیلویی مرک آلمان 390. کلرید اهنIII 6 آبه مرک آلمان 1 کیلو 103943 391. کلرید باریم مرک آلمان 1 کیلویی 101717 392. کلرید روی مرک آلمان 1 کیلویی 108815 393. کلرید زیرکونیوم مرک آلمان 250 گرمی 808913 394. کلرید سدیم مرک آلمان 5 کیلویی 106400 395. کلرید سدیم مرک آلمان 1 کیلویی 106404 396. کلرید سرب مرک آلمان 100 گرمی 807383 397. کلرید مس II مرک آلمان 1 کیلویی 102738 398. کلرید طلا مرک آلمان 1 گرمی 399. کلرید کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102382 400. کلرید لیتیوم مرک آلمان 100 گرمی 105679 401. کلرید کروم IIIمرک آلمان 1کیلویی 102487 402. کلرید کبالت II 102539 100 گرمی مرک آلمان 403. کلرید نیکل مرک آلمان250 گرمی106717 404. کلرید منگنز مرک آلمان 1 کیلویی 105917 405. کلرید منیزیم مرک آلمان 1 کیلویی 105833 406. کلرید قلع II مرک آلمان 1 کیلویی 407. کربنات کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102069 408. کربن اکتیو گرانول مرک آلمان 1 کیلویی 409. کریستال ویولت مرک آلمان 25 گرمی 101408 410. کربن دی سولفید مرک آلمان 1 کیلویی 102214 411. کروم تری اکساید 1 کیلویی ساخت مرک آلمان 102483 412. کرومیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان 413. کوپر(مس) سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 102787 414. کوپر (مس) نیترات مرک آلمان 250 گرمی 415. کوماسی بریلیانت بلو بسته 25 گرمی مرک المان 416. کیومین هیدرو پروکساید مرک آلمان 820502 بسته 250 میلی لیتری 417. کنگو رد مرک آلمان 25 گرمی 101340 418. گلوکز (دکستروز ) مرک آلمان 1 کیلویی 108346 419. گلایسین مرک آلمان 25 کیلویی500190 420. گلایسین 100 گرمی مرک المان 421. گلیسیرین 104093 بسته 2.5 لیتری مرک آلمان 422. گلوبولین 5 گرمی زیگما آمریکا 423. گریس سیلیکون انگلستان 100 گرمی 424. گزیلن (زایلن ) مرک آلمان 2،5 لیتری 108681 425. گزیلن اورنج 5 گرمی مرک آلمان 108677 426. گیمسا مرک آلمان 100 گرمی 427. لانتانیوم نیترات ساخت مرک 105326 بسته 100 گرمی 428. لسیتین (تخم مرغی) مرک آلمان 1 کیلویی 429. لیتموس مرک آلمان 100 گرمی 105312 430. لیتیم تترا بورات 1 کیلویی مرک آلمان 110783 431. لیتیوم نیترات 112230 مرک آلمان 1 کیلویی 432. لوسین 25 گرمی مرک المان 433. مالتوز مرک آلمان 100 گرمی 105912 434. مالاشیت گرین مرک آلمان 100 گرمی 101398 435. متانل مرک آلمان 2،5 لیتری 106008 436. متانل pa مرک آلمان 2،5 لیتری 106009 437. متانل کروماتوگرافی مرک آلمان 2،5 لیتری 106007 438. متانل خشک کروماتوگرافی مرک آلمان 2،5 لیتری 106012 439. متیل اورنج مرک آلمان 100 گرمی 101322 440. متیل رد مرک آلمان 100 گرمی 106076 441. متیل بلو مرک آلمان 100 گرمی 116316 442. متیل بنزوات 1 لیتری مرک المان 443. 4- متیل بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری 821131 مرک آلمان 444. متیل آنیلین 1 لیتری مرک آلمان 445. متیونین 25 گرمی مرک المان 446. مرکوری(جیوه) اکسید مرک آلمان 100 گرمی 104465 447. مرکوری(جیوه) سولفات مرک آلمان 250گرمی 104481 448. مرکوری ( جیوه ) مرک آلمان 250 گرمی 104403 449. مرکوری (جیوه) کلراید مرک آلمان 100 گرمی 104417 450. مرکوری (جیوه) نیترات 104437بسته 50 گرمی مرک آلمان 451. مرکوری (جیوه ) 1000 گرمی مرک آلمان 452. مرکاپتو اتانول 805740 مرک آلمان 250 میلی لیتری 453. منیزیم سولفات مرک آلمان 2،5کیلویی 105882 454. منیزیم 250 گرمی 818506 مرک آلمان 455. منیزیم اکساید 100 گرمی 105866 مرک آلمان 456. منیزیم نوار 105812 مرک آلمان قطر 3 میلی متر 457. منیزیم نیترات 500 گرمی مرک آلمان 458. منگنز سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105999 459. منگنز نیترات 500 گرمی مرک آلمان 460. موراکسید ( ملح مرده ) مرک آلمان 25 گرمی 106161 461. مورین مرک آلمان 5 گرمی 106098 462. مونو کلسیم فسفا ت مرک آلمان500 گرمی 102203 464. محلول استاندارد سزیم بسته 100میلی مرک آلمان 465. محلول استاندارد تیتانیوم بسته 500میلی مرک آلمان 466. محلول استاندارد طلا بسته 500میلی 170216 مرک آلمان 467. محلول استاندارد نقره بسته 500میلی 119797 مرک آلمان 468. محلول استاندارد زیرکونیوم بسته 100میلی مرک آلمان 469. محلول استاندارد تلور بسته 100میلی 119514 مرک آلمان 470. محلول استاندارد پلاتین بسته 100میلی 170219 مرک آلمان 471. نسلر A مرک آلمان 500 میلی 109011 472. نفتالین مرک آلمان 1 کیلو 106200 473. نیترات بیسموت مرک آلمان 250 گرمی 101878 474. نیکل 250 گرمی 112277 مرک آلمان 475. نیکل II نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106721 476. نیکل اکسید مرک آلمان 100 گرمی 477. نیتروبنزن مرک آلمان 1 لیتری 806770 478. نین هیدرین 10 گرمی مرک آلمان 479. 4-نونیل فنل 1 گرمی مرک المان 480. وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی فلوکا سوئیس 481. هپارین 1 ویال مرم المان 482. هگزا متیلن تترامین مرک آلمان 1کیلویی 818712 483. هماتوکسیلین مایع مرک آلمان 2،5 لیتری 105174 484. هیدرازین هیدرواکساید مرک آلمان 1 لیتر 804608 485. هیدروکسیل امین هیدروکلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104616 486. هیدرواکسی اتیل سلولز 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمی 487. هیدرواکسی کینولین 50 گرمی مرک آلمان 488. هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی آلدریچ آمریکا 489. هیامین مرک آلمان 1 لیتری 115480 490. هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته 500 گرمی مرک آلمان 491. هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک آلمان 492. هیستیدین 25 گرمی ریدل آلمان 493. هیدرازین سولفات مرک آلمان 100 گرمی 494. ید مرک آلمان 100 گرمی 495. EDTA 100944 مرک آلمان 1 کیلویی 496. EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات مرک آلمان 250 گرمی 497. EDTA پتاسیم دار مرک آلمان 100 گرمی جهت دریافت قیمت روز یا اطلاعات بیشتر با شماره ی: 66428094

تگهشتگ اینستاگرامویکی پدیاتوییترآگهی های مشابه

بازدید روز

۲۶۳۱

بازدید دیروز

۱۴۷۰۶

بازدید ماه

۲۱۷۰۹۲

بازدید کل

۱۲۲۱۷۲۶۷۱

افراد آنلاین

۱۱۳۹

تعرفه تبلیغات

یک ستاره 200000 ریال
هر ستاره اضافه 200000 ریال
به همراه بک لینک مستقیم سایت و کلمات کلیدی مرتبطادم هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.